Tisztelt Vendégeink!

A szálloda dolgozói mindent elkövetnek annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérjük Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek
tudomásul venni, illetve betartani.

A házirend a szállodai szerződés elválaszthatatlan része.

A házirend valamely pontjának megszegése figyelmeztetést, pénzbeli büntetést, esetenként pedig azonnali kijelentkeztetést és büntetőeljárást vonhat maga után.

Bejelentkezés

A vendégek szobakulcsként kártyát kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának
igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a hotel számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.

A szobákat a megérkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni.

A szoba korábbi elfoglalása esetén a szálloda jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

Kijelentkezés

A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott chipkártyát a recepción leadni.

A szoba későbbi elhagyása esetén a szálloda jogosult a szerződésben meghatározott felárat felszámítani.

A vendég a szállodai tartózkodása ellenértékét legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles a szállodai szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a szálloda jogosult a vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén a szálloda a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a szálloda a vendég bankkártyájára terheli.

Látogatók

A szálloda szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak.

A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után portai/rack árat számol fel a szálloda.

18 év alatti vendégek, 14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában.

A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A szálloda szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

A szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.
A szálloda borkultúrával kapcsolatos rendezvényének résztvevői a 18 éven felüli vendégek.

Szállodai eszközök, berendezések

A vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A szálloda berendezési, felszerelési tárgya a szálloda területéről kizárólag a szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését
kizárólag a szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

Szállodai dolog elvitele a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi
lépéseket.

A szálloda bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a szállodának. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a
kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a szálloda kizárja.

Wi-fi

A szállodában wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor, a chipkártya átvételével egy időben kapja meg.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget.

A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Telefon

A szobatelefon használata díjköteles. A szálloda a telefonálás költségét a szolgáltató telefontársaság díjai alapján szállodai felárral terheli automatikusan a vendég szobaszámlájára.

A hívás díja mindaddig felszámításra kerül, amíg a telefonkagyló visszahelyezésével nem történik meg a beszélgetés bontása.

A szállodán belüli hívások díjmentesek.

Biztonság

A szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a vendégek és a szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet,
amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

A vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni. Tűzoltó palackok a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.

A szállodai szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot,
tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

A szállodai szobákba nem a szálloda üzletében vett élelmiszert és italt bevinni és fogyasztani tilos!

A szálloda területére be nem vihető dolgok

A szálloda az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:

A szálloda a vendég előzetes írásban tett kérelmére ír.  Ha a vendég a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a szálloda területére, azt a szálloda a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja. A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának.

Dohányzás

A szálloda nemdohányzó hotel. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen –
a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos
cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben
bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szálloda
jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

„Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla

A szállodai alkalmazottak a szobatakarítást reggel 9 órától végzik folyamatosan. A vendég a „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblának a szobaajtó külső kilincsére történő kiakasztásával határozottan jelzi, hogy a szálloda munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

A “Ne Zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblácskát a vendég a saját felelősségére és kockázatára helyezi el a bejárati ajtó külső kilincsén. Ha a szálloda munkatársai a vendég elutazásának napján a szobája kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, és a vendég a szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a szálloda munkatársai 11:00 óra után bármikor bemehetnek a szobába.

Rendkívüli helyzetben (például tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor a szálloda a rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezi, hogy a szobában a vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, és a vendég a szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a szálloda munkatársai jogosultak bemenni a szobába.

A „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető tábla nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a szálloda nem vállal felelősséget.

Napi takarítás

A szálloda naponta egyszer, 9:00 és 16:00 között takarítja a szobát.

Amennyiben a szoba takarítását végzők ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „Ne zavarj! Do not disturb” figyelmeztető táblát találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a
vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet. Környezetvédelmi szempontból kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törülközőket cseréli a szálloda.

Mosás, vasalás

A szállodai szobákban ruhák mosása, vegytisztítása és szárítása tilos. Ez alól a fürdőruhák, törölközők és fürdőköntösök kivételek. A szálloda mosást, vasalást, vegytisztítást nem vállal. A vendég kérésére megszervezi a vendég ruházatának mosását, vasalását, vegytisztítását.

A szálloda kizárólag a megszervezésben közreműködik, a mosást stb. végző vállalkozás nem a szálloda közreműködője, ezért a vállalkozás munkájáért felelősséget nem vállal.

A szálloda tűzvédelmi szabályzata értelmében a szobában tilos a vasalás.

Minibár

A minibárban kizárólag a szálloda által behelyezett termékek lehetnek. A minibár nem használható a vendég dolgainak hűtésére, tárolására. A minibárban elhelyezett termékek fogyasztása díj ellenében történik. Az aktuális árlista a szobában található.

Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a szálloda fedetlen és nem őrzött parkolójában.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.

Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentő lapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a
parkoló nem vehető igénybe.

A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

Reggeli

A szobaár tartalmazza a reggelit.

A reggeli büféreggeli formájában történik, azaz felszolgáló személyzet nélkül, a vendég maga szolgálja ki magát a reggeliző helyiségben felállított asztalokon található étel- és
italválasztékból.

A reggelizőben szolgálatot teljesítő személyzet kizárólag a presszókávét szolgálja fel a vendégnek.

A reggeli időpontja: 7:00-tól 10:00-ig.

A szálloda ezt követően nem kötelezhető a reggeli szolgáltatás pótlására, kiváltására vagy a reggeli árának visszatérítésére.

A szálloda a reggeli büféasztalról a korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a vendég a szálloda előzetes
engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visz ki a reggeliző helyiségből, úgy a szálloda jogosult a reggeli árának 50%-t/fő/alkalom jogosult a vendég számlájára terhelni.

A vendég betegsége, halála

Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a szálloda orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a
felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a szálloda alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért,
annak következményéért való felelősséget a szálloda kizárja. A vendég betegsége/halála esetén a szálloda a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse,
illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A vendég fertőző betegsége esetén a szálloda jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szállodai szerződést. Ebben az esetben a vendég a szálloda felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a szálloda a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek
megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a szálloda orvost hív, és ő állapítja meg,
hogy a vendég fertőző vagy sem.)

Rendellenes magatartás

A szálloda borhotel, és tematikájából, a borkultúra élményéből következhet a vendég(ek) más helyeken megszokottól esetleg hangosabb viselkedése, szélesebb gesztusa, eltérő reakciója.

A vendégek nyugalma érdekében a szálloda területén 22:00 óra után – kivéve a szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés,
zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül
vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért a szálloda egyenként
5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég szobaszámláját.

A harmadik figyelmeztetés után a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Talált tárgyak

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a
szálloda 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat.

A szálloda által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálloda haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

A szálloda kártérítési felelőssége

A szálloda a vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – felelősséggel tartozik.

A szálloda a készpénz, értékpapír, értéktárgy esetében csak akkor köteles a keletkezett kárt megtéríteni, ha a vendég ezeket a szobaszéfben helyezte el.

A szálloda kifejezetten felhívja a vendég figyelmét, hogy készpénzét, értéktárgyát, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el.

Ha a széf nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, a vendég köteles erről a szálloda recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes
tájékoztatásból eredő károkért a vendég viseli a felelősséget.

A vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a vendég által rendszerint használt, vagy a vendég számára
nyitott helyen következett be, például: a szállodai szoba, folyosó, lobbi, kert, parkoló. Az így keletkezett kárért a szálloda legfeljebb a vendég által fizetett egy napi szobaár
ötvenszereséig köteles helytállni.

Mentesül a szálloda a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga
okozta.

A vendég a szálloda berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi
igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a szálloda
kizárja.

A vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a szálloda részéről, az nem része a szálloda szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés
elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a szálloda nem vállal felelősséget.

Adatvédelem

A hotel a vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre. A vendég tudomásul veszi, hogy a szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a szálloda nem emelhet kifogást.